RESPONSE TO RESPONSE: An Open Letter to Tasha Heath